suplement 4

Rozdział 3 – 

Urządzenia dozorowe

Pierwszy dźwig osobowy na ziemiach Rzeczpospolitej zainstalowano  w  1880 r. na ścianie budynku Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie .
I dziś starzec, nawet myślą już objąć nie jestem w stanie, jak się to wszystko zebrać, jak
zgromadzić mogło. I przychodzi mi na myśl stare nasze przysłowie: „Ziarnko do ziarnka a będzie miarka”. A ze te ziarnka są nasze, więc i ludzie dobrej woli dopomagali i dopomagają, żeby ziarnka te na naszej zebrane niwie nie zmarniały/ PRZEWODNIK PO MUZEUM im. DZIEDUSZYCKICH WE LWOWOWIE   Lwów Nakładem Muzeum im. Dzieduszyckich 1895./ .

W 1880 roku Hrabia Włodzimierz Dzieduszycki twórca Muzeum Przyrodniczego przy ulicy Teatralnej we Lwowie , na   jego ścianie umieścił windę  osobową /dźwig osobowy/ konstrukcji Elisha Otis z  Nowego Jorku.  Podobnej konstrukcji dźwig osobowy zainstalowano jako pierwszy na świecie w 1857 roku w Stanach Zjednoczonych.ulica Teatralna

Dopuszczalny ciężar podnoszenia 250 kG

Maksymalna wysokość podnoszena 8400 mm

 

 

 

W latach trzydziestych badania dozorowe obejmowały między innymi urządzenia i proces technologiczny w gorzelniach.

Badania ścisłe polegały na przeprowadzeniu prób na odparowanie kotła, notowaniu
czasu całkowitego przerobu i poszczególnych czynności, oraz ilości odpędzonego w dniu
badania spirytusu. Pozatem badano stan i celowość urządzeń technicznych, aparatów
gorzelniczych, izolacyj przewodów parowych i t. d. Na podstawie przeprowadzonych ba¬
dań obliczano wyniki i w formie sprawozdań przesyłano je do zarządu poszczególnych go¬
rzelni z zaleceniami, jakie należałoby wprowadzić, aby zmniejszyć rozchód paliwa na
jednostkę wyprodukowanego alkoholu. Lustracji gorzelni pod względem ciepl¬
nym dokonywano przez instruktorów łącznie z badaniem i kontrolą przerobu technicznego. Lustracja polegała na sprawdzeniu, czy palenisko jest dostosowane do używanego paliwa,na udzielaniu wskazówek racjonalnego palenia pod kotłem, badaniu obmurza kotła i izolacji przewodów, oraz badaniu czy pary zwrotne są należycie wykorzystywane dla celów grzejnych. Badane gorzelnie pracowały przeważnie
jednym zacierem. Czas trwania przerobu ulegał dużym wahaniom i tak, przy jednym
zacierze na dobę wahał się od 3 do 8 godzin i 50 minut, czyli przekraczał normalny czas
trwania przerobu trzech zacierów. Jasnem jest, że tego rodzaju prowadzenie gorzelni
zwiększa nadmiernie rozchód paliwa. Rozchód paliwa na jednostkę wyprodu¬
kowanego spirytusu zmienia się w zależności od wielkości odpędu i od ilości zacierów na
dobę. Przy jednym zacierze i odpędzie na dobę 200 — 300 litrów alkoholu rozchód wę¬
gla na 1 hl wahał się od 144 do 425 kg o średniej wartości opałowej 5934 Kal/kg.
Te duże rozpiętości w rozchodzie paliwa na jednostkę wyprodukowanego alkoholu zależą:
od sprawności kotła, od sprawności gorzelni jako całości i od umiejętności technicznego
prowadzenia przerobu. Sprawność kotłów, jak to widać z wyżej przytoczonych danych,
uznać należy za dostateczną, zatem duży rozchód paliwa tłomaczy się złą sprawnością
gorzelni i nieumiejętnem technicznem prowadzeniem przerobu.

Ekspertyzy techniczne wykonane w latach 1931-1932
W roku sprawozdawczym wykonali inżynierowie Stowarzyszenia następujące eksper¬
tyzy techniczne:
1. odbiory gwarancyjne kotłów . . 7
2. badania odparowalności kotłów. . 17
3. pomiary rozkładu temperatur
w komorach paleniskowych kotłów wodnorurkowych …. 7
4. badanie spalania gazów w komorach paleniskowych kotłów
wodnorurkowych 7 w term całkowitych analiz gazów spalinowych 63
5. innych badań kotłów i rusztów 3
6. badanie aparatu odpędowego w gorzelni 1
7. odbiory gwarancyjne turbozespołów  5

8. odbiory gwarancyjne maszyn
parowych 2
9. indikowanie 21 maszyn parowych, w tern cylindrów …. 27
10. badania uszkodzonych i naprawionych turbin i maszyn pa¬
rowych  ?
11. odbiory gwarancyjne silników Diesel’a 3
12. badanie silników Diesel’a … 4
13. badanie i przeliczenie rentowności gospodarki cieplnej w za¬
kładzie przemysłowym …. 1
14. badanie całkowitej gospodarki cieplnej w elektrowni …. 1
15. projekty wstępne ogrzewania wodnego i parowego, garnków
kondensacyjnych w zakładzie przemysłowym 2
16. badanie różnych instalacyj … 6
17. pomiary rozchodu pary i strat kondensacyjnych 7
18. sprawdzanie ofert 5
19. odbiory gwarańcyjne urządzeń do ulepszania wody 2
20. badanie urządzeń do zmiękczania wody 1
21. badania spraw wodnych i urządzenia natryskowego ….. 3
22. odbiory gwarancyjne chłodni kominowyh 2
23. odbiory gwarancyjne pomp odśrodkowych  5
24. kalkulacja rentowności napędu zakładu przemysłowego …. 2
25. badanie wartości opałowej gazu ziemnego 1
26. oznaczenie korektury liczników gazowych 1
27. pomiar ilości i analiza gazów fermentacyjnych 1
28. badanie budowy pochodni acetylenowej  1
W roku sprawozdawczym został w Stowarzyszeniu utworzony
Oddział Elektryczny
który wykonał następujące ekspertyzy:
1. odbiory gwarancyjne generatorów elektrycznych 2
2. badanie urządzeń elektrycznych . 3
3. odbiory gwarancyjne żarówek . . 2
4. odbiory gwarancyjne wózków elektrycznych 2
5. odbiory gwarancyjne aparatów elektrycznych 4
6. badanie sieci elektrycznej napowietrznej i kablowej 3
7. badania i pomiary generatorów, silników, transformatorów … 16
8. pomiary mocy zespołów elektrycznych  11
9. badanie urządzeń elektrycznych w kopalniach 2
10. badanie urządzeń piorunochron. . 3
11. projektowanie urządzeń elektrycznych w zakładach przemysłowych  10
12. wykonanie- planów i schematów instalacji elektr., przepisów instrukcji ruchu 5
13. obliczenie kosztów produkcji energji elektrycznej 2
14. badanie przyczyn śmiertelnych wypadków wskutek porażenia
prądem elektrycznym 2
15. sprawdzenie ofert i zestawienie warunków umowy na dostawę
urządzeń elektrycznych …. 8
Szczegółowe opisy niektórych badań były opublikowane w Technice Cieplnej, orga¬
nie Stowarzyszenia.

Dramatyczne skutki awarii i wypadków zbiorników przenośnych

  • współcześnie

 

W dniu 23 listopada 2011r. w miejscowości Humniska , pow. brzozowski, woj. podkarpackie doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym.Do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 16. W chwili wybuchu w budynku przebywał tylko jego właściciel, który z widocznych obrażeniami głowy i rąk został zabrany do szpitala przez karetkę pogotowia ratunkowego. Wybuch zniszczył dwie ściany zewnętrzne budynku, a kilka innych poważnie uszkodził. Akcję ratowniczą i zabezpieczającą prowadził jeden zastęp PSP z Brzozowa i 3 zastępy strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy wydzielili i zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ewakuowali poszkodowanego właściciela budynku, schładzali samochodową butlę gazową wyniesioną na zewnątrz budynku przed przyjazdem służb ratunkowych. Odłączyli dopływ prądu i gazu do obiektu

Zgłoszenie pożaru strażacy z Przemyśla otrzymali w środę (30.05. 2012) ok. godz. 3. nad ranem. Płonęło mieszkanie na drugim piętrze w wielorodzinnej kamienicy przy ulicy Rejtana. Przebywający wewnątrz mieszkania 45-letni mężczyzna ratował się wychodząc na balkon. Podjęto próbę sprawienia drabiny i ewakuacji mężczyzny z balkonu, równocześnie podając prąd wody z linii szybkiego natarcia w celu schłodzenia poszkodowanego. W czasie sprawiania drabiny mężczyzna przeszedł na drugą stronę barierek balkonu i zawisł na rękach, w tym momencie nastąpił wybuch butli gazowej (11kg propan-butan) i mężczyzna został odrzucony od balkonu, po czym spadł po przeciwnej stronie ulicy. Niestety mężczyzny nie udało się uratować – obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon.